IMG_0820

IMG_0926

w e       a r e       s e t t i n g       u p        o u r       b o o t h       f o r        t h e        n e w     y o r k

n o w         s h o w      (      f o r m e r l y       c a l l e d        t h e       n e w       y o r k      i n t e r -

n a t i o n a l        g i f t        f a i r    )     .        w e        h a v e       a       n e w      l o c a t i o n   ,

n e i g h b o u r s    ,        b o o t h        a n d       l o t s       o f      n e w       p r o d u c t s       s o

i       a m         f e e l i n g      l i k e      i        d i d     t h r e e       y e a r s      a g o      w h e n      i

d i d       t h e      s h o w        f o r       t h e        f i r s t       t i m e      (      o v e r w h e l m e d     /

e x c i t e d   )   .