Make apron 1

w e      a r e       h o m e       f r o m      o u r       h o l i d a y       i n       f l o r i d a        a n d    

h a p p y        t o         b e        c o o k i n g       a n d       b a k i n g       i n      o u r       o w n    

k i t c h e n    .      t h e s e        l i n e n       a p r o n s      a r e      n e w      f o r      a d u l t s      

w i t h      t h e     e m b r o i d e r y      o n     t h e      p o c k e t  s      a n d      w e        a r e      

m a k i n g        p e a n u t        b u t t e r       c o o k i e s       t h i s      a f t e r n o o n      t o

e n j o y       b e f o r e      s c h o o l      s t a r t s       u p     t o m o r r o w   .      (    n o      n u t s

a r e       e v e r      a l l o w e d     i n    t h e i r      l u n c h e s   )  .

 
Lepel3

Lepel2

i      r e a d      v e r y     f e w      b l o g s     (    m o s t l y      b e c a u s e

i       d o n ' t        h a v e       m u c h       t i m e   )        b u t       l a t e l y

h a v e      b e e n        f o l l o w i n g       o n e       c a l l e d     d e s i g n 

s k o o l     t h a t      i      l i k e   .       t h e     l a s t       p o s t      w a s    o n      

w h i t e       s p o o n s        w h i c h      w a s       r i g h t       u p       m y

a l l e y   .         t h e s e      b r e a d       s p o o n s      f r o m        n i e l s

d a t e m a       w e r e       m y       f a v o u r i t e     o n e s   .        e a c h

o n e      m e a s u r e s     o u t      t h e      i n g r e d i e n t s     t o      m a k e

b r e a d   .


 


    .


Parfait    Grif

w e       h a d        a       b i r t h d a y        h e r e       t h i s       m o r n i n g     .        t h e      b o y s         w o k e

t h e i r       d a d        u p       w i t h       p r e s e n t s        a n d        p a r f a i t       c u p s       t h a t         w e

f i l l e d      w i t h      g r e e k       y o u g u r t     ,      r a s p b e r r i e s     ,      g r a n o l a       a n d     s o m e

m a p l e       s y r u p       d r i z z l e d     o n       t o p    .         t h e y      w e r e      v e r y       y u m m y   .

 
Teabag2   Tea bag1   Teabag3

i     c l e a n e d      o u t     m y     t e a     d r a w e r      o v e r      t h e       h o l i d a y s      a n d      c a m e

a c r o s s     t h i s     l o n e     t e a      b a g    .       i t      h a s       n o      m a r k i n g s      s o      i       c a n

n o t      t e l l     w h a t     k i n d     i t    i s      o r      w h o      m a d e     i t       b u t     i t     i s         v e r y

b e a u t i f u l    .      i      a m      w a i t i n g     f o r     s o m e o n e       s p e c i a l      t o     d r o p      b y

s o      i      c a n      s h a r e    i t      w i t h      t h e m   .

 


AAAADBDzAqMAAAAAAbXEEA    7971_2_1

i       r e c e i v e d       t h i s       c o o k b o o k       a s      a      p r e s e n t       a n d       h a v e

e a r m a r k e d      h a l f     t h e      r e c i p e s     t o     t r y   .      i t      i s       b y       y o t a m

o t t o l e n g h i        w h o       o w n s       s e v e r a l      t a k e     o u t       f o o d       s h o p s

i n     l o n d o n      a n d     w h o      h a s      w r i t t e n     t h e       v e g e t a r i a n      f o o d

c o l u m n     f o r      t h e      g u a r d i a n     f o r     y e a r s   .      n o t     a      v e g e t a r i a n

h i m s e l f  ,     h e       j u s t      d o e s     v e g e t a b l e       d i s h e s       r e a l l y      w e l l   .     

i      c a n ' t     w a i t      t o       m a k e    s o m e      t h i n g s     a n d     w o u l d       h i g h l y

r e c o m m e n d      i t   .

Santa letter     Santa letter2

o u r      c o o k i e s     a r e     o u t      a n d     w e      a r e      t u c k e d     i n    r e a d y     f o r

s a n t a      t o      c o m e  .        w e      c h o s e     a      s i m p l e       o a t m e a l      c o o k i e

 r e c i p e      t h a t      m y     c o u s i n      g a v e      m e       b e c a u s e       s o m e t i m e s

( e s p e c i a l l y      a f t e r     a     p a r t y     o r     t w o  )      w e     j u s t   n e e d     s i m p l e

f o o d s   .       D o w n l o a d   O a t m e a l   c o o k i e s  .    

 

   


Biscuits 3    Biscuits 2

w e      h a d      a     p o t      l u c k        d i n n e r      l a s t      n i g h t       f o r      m y      s o n ' s

p l a y      g r o u p    .       i t      w a s      a      l o v e l y      e v e n i n g      w i t h      a       g r e a t

g r o u p      o f       p e o p l e       a n d      v e r y       y u m m y      f o o d   .      t h i s     p a c k a g e

w a s      f u l l      o f        b i s c o t t i      m a d e     b y     a     l o c a l      b a k e r   .      i       l o v e d

t h e      p a c k a g i n g   .

 Dates1    Dates3    Dates2

t h e s e      f r s h     d a t e s      w e r e      d r o p p e d      o f f      b y     a      f r i e n d     o f     m i n e      o n

t h e       w e e k e n d        b e c a u s e        s h e      k n e w      i       w o u l d      a p p r e c i a t e       t h e m

(  a n d     i      d o   )   .     h a v i n g      n e v e r      s e e n      a      f r e s h     d a t e    ,      i      a m      n o t    

s u r e       w h a t      t o      d o       w i t h       t h e m      o r      h o w      t o      t e l l      i f       t h e y       a r e

 r i p e        b u t     w i l l       d i v e      i n      a t      s o m e      p o i n t   .       f o r      n o w   ,      w e       a r e

 j u s t        t a k i n g     t h e m         i n       v i s u a l l y     .  .  .
Bread2     Bread

IMG_6015     IMG_6016

IMG_6019     IMG_6018

Drink     Drink2

Tags2     Tags1

 

t h e      e n d    o f     a     v e r y      l o n g      w e e k       a f t e r      s h i p p i n g      o u t       o v e r       t w o

t h o u s a n d       s e t s       o f      s e w n       g i f t      t a g s    .         i t        w a s      a        c o m p l e t e l y

d  a u n t i n g        n u m b e r        t o        t a c k l e      w i t h       s i x t e e n       t h o u s a n d       t a g s   ,

s i x t y     f o u r     t h o u s a n d      l i n e s    s e w n      a n d     a      h u g e      n u m b e r      o f      t i n y

s t e p s      i n      t h e      p a c k a g i n g       p r o c e s s   .           a      w o n d e r f u l      g r o u p       o f 

w o m e n      h e l p e d     ,        t h e     s t u d i o     w a s      b u z z i n g      w i t h      c o n v e r s a t i o n

a l l       w e e k        a n d       t o       c e l e b r a t e      t o n i g h t       w e        p i c k e d       u p       s o m e

f r e s h       c o r n     b r e a d       f r o m     t h e      l o c a l      p o r t u g u e s e      b a k e r y   ,        s o m e

f l o w e r s      f r o m      o u r     f a v o u r i t e      l o c a l      f l o w e r      s h o p      a n d       i     p o u r e d

m y s e l f       a      d r i n k      i n      m y     f a v o u r i t e       g l a s s e s     .       (   s o r r y      t h e      b l o g

w a s      s o     q u i e t     t h i s      w e e  k   .     i     a m     b a c k  .  )


 Pumpkin oil    Raw linen

w e      h a d      o u r      g o o d      f r i e n d s     o v e r      o n      t h e      w e e k e n d     t o      w e l c o m e

t h e m      h o m e     f r o m    t h e i r     t r i p       t o      c r o a t i a      f o r     t h e     s u m m e r   .      t h e y

b r o u g h t     u s       s o m e    p r e s e n t s      t h a t     w e      a b s o l u t e l y      l o v e   .    p u m p k i n

o i l     w h i c h      i s     t h e     m o s t      b e a u t i f u l      c o l o u r      a n d      s o m e     r a w     l i n e n

t h a t     s t i l l      h a s      b i t s     o f      f l a x       s p u n      i n t o    t h e     f i b r e    .      
Honey 2    Honey 1

w e        a r e        h o m e       f r o m       t h e       c o t t a g e     ,      a n d       a r e          w e l l

s t o c k e d        u p        o n          h o n e y        a f t e r        v i s i t i n g       t h e       l o c a l      

a p i a r y    .        w e        f i l l e d       6      o n e      l i t r e      j a r s       w h i c h      a t      t h e      

r a t e        w e      g o     t h r o u g h       h o n e y       m i g h t      g e t     u s      t h r o u g h    

u n t i l        h a l l o w e e n   .

 Beans1

w e       h a d       o u r      f i r s t       v e g e t a b l e s       f r o m      t h e      

g a r d e n     l a s t        n i g h t   :      p u r p l e       b e a n s      w h i c h      

u n f o r t u n a t e l y   ,       t u r n e d       g r e e n       w h e n       w e  

 c o o k e d      t h e m    .        i t      w a s      v e r y       e x c i t i n g   .

 Eggplant7

a      n e w       r e c i p e        w a s      p o s t e d       t o d a y      b y       r o o s t       w h i c h

i      h a v e      n o     i n t e n t i o n      o f      m a k i n g       b u t       c a n       a p p r e c i a t e

a l l      t h e       s a m e   .        t h e     a u t h o r      o f     t h e      b l o g     s e e m s       q u i t e

l o v e l y       a n d      i t      w o n ' t      h u r t      a n y      o f      u s        t o        e a t       m o r e

g l u t e n / g r a i n / s u g a r / d a i r y       f r e e      f o o d s     .     t h e y        s w i t c h e d

t o      t h i s       d i e t         t o        h e l p      h e r     h u s b a n d      w h o s e     t u m m y    

w a s     n o t     h a p p y   .

 Mead

i     w a s     g i v e n     a     c o p y      o f      l o t t a      j a n s d o t t e r ' s

n e w     b o o k   ,       h a n d m a d e      l i v i n g      a n d      l o o k e d

t h r o u g h    i t     l a s t     n i g h t   .     i t     w a s      p e r h a p s     a

b i t       i n d u l g e n t      (  s a y s      t h e      a u t h o r     o f     a      b l o g  )

b u t        i     s o a k e d    i t      u p      n o n e t h e l e s s    .       s h e     j u s t

s e e m s     s o     n i c e      a n d     h a s     i n s p i r e d     m e       t o       t r y

m a k i n g      m e a d   .

Lotta's kitchen things

t h e     o t h e r     t h i n g    i     l i k e d     f r o m    t h e     b o o k     w a s

t h i s     p a g e       o f     p h o t o s      o f    h e r       s p e c i a l      i t e m s

f r o m      h e r      k i t c h e n   .     i t     w o u l d     b e     a     g r e a t  

p r o j e c t      t o       d o    t h i s     a l l     o v e r     t h e       h o u s e     o r

t o      c h o o s e      y o u r     m o s t      p r e c i o u s      t e n     i t e m s

a n d      d o c u m e n t     t h e m   .     h m m m  . . .  

 300

b a c k      a t      a r t     s c h o o l   ,     i      t o o k      a      t h i r d     y e a r       d r a w i n g

c l a s s      w i t h      a n       a m a z i n g       i n s t r u c t o r      w h o s e      n a m e      i

c a n ' t       r e m e m b e r    .      w h a t    i      d o      r e c a l l         a n d      w h a t      m a d e

t h i s     d r a w i n g      c l a s s     s o      u  n i q u e     ,      w a s     t h a t      n o       o n e

a c t u a l l y        d r e w   .      o n e     g u y      w r o t e     h i s     d e e p e s t      s e c r e t s

o n    r o l l s     o f     t o i l e t     p a p e r     t h a t     h e     w o u l d     u n f u r l     a n d     i

s p e n t     t h e     w h o l e     t e r m      p a c k a g i n g     l i t t l e       b a k e d      i t e m s   .

i t     w a s       s u c h      a     g o o d      c l a s s   .      (    t h i s     p h o t o      f r o m     l o c a l

h e r r i o t     g r a c e     r e m i n d s     m e     o f      m y     '  d r a w i n g s '  .  )

    Larder_large

i       j u s t       e n t e r e d      a     g i v e     a w a y     w h i c h      i      h a v e

n e v e r      d o n e       b u t     w a s      f e e l i n g     l u c k y   .     s o     l u c k y   ,

i n     f a c t  ,      t h a t     i     a m      s h a r i n g    i t      h e r e  ,      b e c a u s e     i

t h i n k    o n e    o f     u s      s h o u l d      w i n    t h i s     s e t     o f      d i s h e s

f r o m      c a n v a s      h o m e   .      s i g n     u p     h e r e   .

                Polagingermuffin-2     Polafreshleekstwo-1

              Polaberlinmelon1     Polacarrots-1

 

w o u l d n ' t      i t     b e      n i c e     t o      h a v e      l o t s      o f      t i m e      t o        e n j o y     f o o d   .    

g r o w i n g    i t   ,      b u y i n g      i t    ,     p r e p a r i n g     i t    ,     s h a r i n g     i t        a n d      o f      

c o u r s e  ,      e a t i n g      i t    .         i      l o v e       t h e       p h o t o s      o n      t h e      b l o g        

o r a n g e t t e    .      s h e     m a k e s     t h e       p r o c e s s      s o       i n v i t i n g   ,     y o u     w a n t      

t o        s p e n d      t h e      d a y       c o o k i n g  .  .  .


07770017    07770010    5265796534_e9ebcf0042_b
IMG_3812

o u r      f i r s t     n i g h t     i n     n e w     y o r k       a n d      w e      h a d

d i n n e r      a t       t h e      f o o d      s h o p / r e s t a u r a n t       c a l l e d

e a t a l y        t h a t      o p e n e d     u p       r e c e n t l y   .     w e      h a d

s o      m u c h      f u n       l o o k i n g     a t      a l l     o f      t h e     p r o d u c t s

a n d     t h e n      s a d d l e d      u p      t o      t h e      v e g e t a b l e     b a r

f o r     a     g l a s s     o f      w i n e       a n d      s o m e       s n a c k s   .    

(  t h i s      i s      h o w     t h e     b r e a d      w a s      s e r v e d  .  ) 

 


Squash soup2   Squash soup

a    b e a u t i f u l      f a l l      d a y       m a k i n g     r o a s t e d      s q u a s h      s o u p     a n d

a p p l e s a u c e   .      t h e      f r i d g e      i s        s t o c k e d   .  

 


Silver1    Silver 2    Silver 3

a f t e r     s o m e      v e r y       s e r i o u s       n e g o t i a t i n g  ,     w e     c a m e      h o m e      f r o m

t h a n k s g i v i n g      w e e k e n d       w i t h      s o m e       s i l v e r w a r e      f r o m      m y      

m o t h e r      i n     l a w  .       e a c h     p i e c e    h a s       s u c h       b e a u t i f u l       l i n e s       a n d      

s h a p e s     a n d      t h e       s m a l l      s p o o n s      w i l l     b e      p e r f e c t      f o r       g r i f f i n      

w h o       u s e s      c u t l e r y      a s       t h o u g h       i t       w e r e      a      s h o v e l   .     i    m u s t    

a p o l o g i s e      t o       t h e      r e s t       o f       t h e       f a m i l y  ,    h o w e v e r  ,     w h o     m a y     

n e v e r     f o r g i v e        u s       f o r      s c o o p i n g      t h e       s i l v e r     l a d e l    .