IMG_0551          IMG_0556

 

 

 

 

 

 

IMG_0549         IMG_0527

 

 

 

 

 

 

IMG_0596          IMG_0593 2

 

 

 

 

 

 

l a s t        f a l l       i       h a d       a      f u n      a s s i g n m e n t        t o       m a k e      s o m e

k i n d       o f       h o l i d a y         c r a f t        o n l y        o u t       o f     i t e m s      i     c o u l d

b u y        a t         a       g r o c e r y       s t o r e      (    w h o l e       f o o d s     )   .      t h i s      i s

w h a t       i       c a m e      u p       w i t h    .       i t     w a s     p u b l i s h e d        l a s t      f a l l

i n      t h e i r       m a g a z i n e         a n d      i       f o r g o t        t o        s h a r e      i t    .        i n      

t h e       m e a n t i m e    ,        w e        h a v e       e a t e n        t h e       b e a n s        a n d        t h e        

j a r s       a r e       b a c k       i n        t h e        p a n t r y    .      

 

 

 

   


Pi'lo reindeer photo

w e        d i d         s o m e        e a s y       d i y       c r a f t s       f o r        a       l o c a l      t v

s t a t i o n      t h i s       w e e k    .        i t      w a s       f u n        s p e n d i n g       s o m e

t i m e        m a k i n g         f e s t i v e         t h i n g s         a n d         t u r n i n g        m y

m o t h e r     i n     l a w ' s     f a t h e r      i n t o       a       r e i n d e e r    .        n o t      s u r e

h o w     s h e     w i l l    f e e l     a b o u t     i t    .   .   .     (    i t      w a s h e s      o f f    )

 

Pi'lo holiday frames

 

w e        a l s o        t u r n e d       s o m e      s i m p l e      s h a d o w      b o x       f r a m e s

(   f r o m     i k e a  )      i n t o      a       h o l i d a y      t r i p t y c h       b y        b a c k i n g

t h e m      w i t h       f a b r i c        a n d         w a l l p a p e r         s c r a p s     .        t h e

s n o w f l a k e      i s        h u n g       f r o m       a n        e y e s c r e w    ;       t h e       d o g

h a s        s n o w f l a k e s       p a i n t e d      o n      t h e       g l a s s     ;      a n d       t h e

b i r d        i s       s e c u r e d        w i t h        a       n a i l        w i t h        s p r i g s       o f

g r e e n e r y   .

 

Pi'lo frame

i       h a v e       l o t s      o f      o l d       f r a m e s       k i c k i n g      a r o u n d        t o o

a n d       q u i t e       l i k e        t h e m        w h e n       t h e r e       i s       n o t h i n g      i n

t h e m    .          w e       a d d e d        a      s i l v e r       b a l l   ,      s o m e       v i n t a g e

g r o s g r a i n         r i b b o n       (   a n d       m o r e     g r e e n e ry    )  .      i t      l o o k s

g r e a t      o n      t h e     m a n t e l       a l r e a d y   .     

 

Pi'lo wreath

a n d      f i n a l l y    ,       w e    m a d e      t h i s       w r e a t h        u s i n g       c l o t h e s

p e g s       a n d       f e l t       b a l l s      o n       a    m e t a l       r i n g    .      i t      w o u l d

b e      a     g r e a t       c r a f t        t o       d o       w i t h       k i d s      w h o       s e e m      t o

l i k e      t h e        c a r d s      m o r e    t h a n       a n y o n e       a n y w a y    .       i      l i k e

h o w     t h e      w r e a t h      l o o k s    g o o d      w i t h     o r     w i t h o u t      c a r d s    .

h a p p y        w e e k e n d        e v e r y o n e   .         h e r e ' s      t o       s o m e        c o z y

t i m e      a t        h o m e      g e t t i n g      r e a d y       f o r        d e c e m b e r    .

 

Pi'lo pegs balls

Pi'lo detail         Pi'lo wreath detail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Photo 1 copy

i       p o s t e d        o u r        n e w         c r o c h e t e d        s k u l l          h a l l o w e e n      

d e c o r a t i o n s      o n     i n s t a g r a m       t h i s      w e e k e n d     .     q u i t e      a

f e w       c o m m e n t e d       t h a t      t h e y        l o ok e d      m o r e       l i k e      u n d e r -

g a r m e n t s    .        n o w      t h a t     i s      a l l      i      c a n       s e e     .        a i r i n g

o u t      o u r       d i r t y      l a u n d r y    .    .    .

 

 

 


F2c53f176386a66892f6b31bcba79557     $_1

i       t o l d       m y     e i g h t        y e a r        o l d        s o n        t h i s      m o r n i n g     a b o u t    

t h e         s t o r y       o f        h o w      j e s u s      w a s       k i l l e d          t o d a y    .       h e

s a i d    ,      "     j e s u s      d i e d      o n     e a s t e r   ?  !      w h a t      a      c o i n c i d e n c e  ! "

h i s      b i r t h     w a s       p r e t t y     i m p e c c a b l y      t i m e d       w i t h     c h r i s t m a s

t o o    .    .   .       w h a t e v e r        y o u     a r e        c e l e b r a t i n g      t h i s       w e e k e n d    ,

n e s t        a n d       s h a r e        s o m e     f o o d      a n d      d r i n k        w i t h       p e o p l e

y o u       l o v e    .        x  o

 

 

 


 

IMG_2000

IMG_1996     IMG_0888

IMG_2006

r e g a r d l e s s      o f        t h e        h a t s        a n d       m i t s       w e        a r e       s t i l l

w e a r i n g    ,        s p r i n g       i s       s l o w l y       a r r i v i n g     a r o u n d     h e r e   .

t o     h e l p       i t       a l o n g       w e       a r e       o f f e r i n g      u p     s o m e       e g g s

t o     b e    s e t    o u t     ,       g i v e n    a w a y      o r     d e c o r a t e d       a n d       h a v e

a l s o     p u t      m o s t        i t e m s         w i t h        e g g s      ,      n e s t s       o r      b i r d s

o n     s a l e       i n     t h e       s h o p        f o r      t h e     w e e k    .      

 

 

 

 


  53595b7ebea418c7a7e4cd4bfbd8577b      Screen Shot 2014-02-14 at 5.25.27 PM

Tatyana druz    Calvin klein ad

t h e       b o t t o m        r i g h t         p h o t o        i       h a d         u p        o n       m y       w a l l       w h e n

i        w a s       a        y o u n g       g i r l        a n d       i       c  a n         r e m  e m b e r         s t a r i n g        a t

i t         f o r         h o u r s     .          i        w o u l d           t r y          t o         i m a g i n e      w h a t        l o v e

l i k e        t h a t        w o u l d        f e e l        l i k e        (     a n d        h o w     i         c o u l d      g e t        m y

h a n d s       o n       t h e        d r e s s      a n d         b o o t s     )    .       h a p p y       v a l e n t i n e s      d a y    

 

 

 

 


Bag of hearts     Puffy heart

Heart ornament     Sewn heart card

l o t s     o f      l o v e     i n     t h e     s t u d i o        t h i s       w e e k       a s      w e         m a d e

s o m e        v a l e n t i n e        p r o d u c t s   .        t h e y      a r e       o n       t h e        e t s y

s i t e       i f          y o u     a r e       i n t e r e s t e d        i n        g e t t i n g       a n y       s h i p p e d

o f f    .       h o p e        y o u     a r e     w e l l      a n d    s t a y i n g     w a r m        t h r o u g h

t h i s        h a r s h      w i n t e r   .    .   .      x o         h e a t h e r

 

 

 


 

3b53b552637f1606cb66d302db6f8e18

 

11425618755_987e52b9d8_z

i       w a n t      t o       w i s h       y o u        a l l       a       v e r y       h a p p y      h o l i d a y

w h e r e v e r       y o u       a r e        a n d        w h a t e v e r       y o u       a n d        y o u r

f a m i l y       a r e         c e l e b r a t i n g     .        w e        a r e        s e t t l i n g      i n      t o

a n      e v e n i n g      o f       w a t c h i n g      t h e       m o v i e         p o l a r       e x p r e s s

a n d       h a v e       s o m e       r e a l l y       g o o d       c o o k i e s       a n d       c a r r o t s

r e a d y       f o r      s a n t a     .       i t      h a s     b e e n      a      p r e t t y      b u s y      w e e k

s o       i      a m       l o o k i n g       f o r w a r d      t o      c o a s t i n g       t h r o u g h      t h e

n e x t      f e w      d a y s     .

 

 

 

 

 


IMG_1652

IMG_1645

s o m e       l o v e l y     w o m e n       l e t     m e       j o i n        t h e i r         h a n d m a d e

g i f t       e x c h a n g e     t h a t     t h e y     h a v e     b e e n     d o in g       f o r     y e a r s  .

y o u       s h o w      u p       w i t h        t e n       o f     y o u r       o w n      h o m e       m a d e      

i t e m s       a n d       g o       h o m e        w i t h       t e n       d i f f e r e n t        o n e s         t o    

g i v e       a w a y      (   o r     k e e p  )    .       i t    i s       a     b r i l l i a n t       i d e a       a n d

i       a m       v e r y       e x c i t e d       t o       s e e        w h a t      i       g e t    .

      

 


Advent31-600x726

Advent25-600x400

 

t h e r e       w a s        a       l o v e l y       p o s t       b y        m a r i a h        b r u e h l      o f

p l a y f u l       l e a r n i n g        t o d a y   .        s h e        h a s         p u t       o u r     l i n e n    

a d v e n t        c a l e n d a r      t o         s u c h        g o o d        u s e       w i t h         t h e s e        

w r i t t e n      f a m i l y       r e f l e c t i o n s       t h a t      y o u        c a n      p r i n t      o f f        

a n d        u s e      y o u r s e l f    .           m a r i a h       a l s o         h a s       w r i t t e n      a      

g r e a t        b o o k        t h a t        i         b o u g h t       w h e n       i t        f i r s t        c a m e      

o u t   .      t h e         n i g h t l y       f a m i l y        s k e t c h i n g        p a r t i e s        w e r e        

e s p e c i a l l y       i n s p i r i n g       t o      m e    .       i     w o u l d    r e c o m m e n d    i t

t o     a n y o n e      w i t h     l i t t l e       o n e s    .

p s .      w e       h a v e       j u s t       a      f e w      a d v e n t       c a l e n d a r s        l e f t    .   .   . 

 

 

 

 


IMG_1339

o u r       h a l l o w e e n        b r e a k f a s t        t h a t      i     w a s     m o r e      e x c i t e d

a b o u t        t h a n       t h e        b o y s     .       a p p a r e n t l y         w e       a t e       t o o

m a n y       p a n c a k e s       w h e n     t h e y       w e r e      v e r y      y o u n g    .     t h e y

h a v e       l o s t        t h e i r      a p p e a l     .         h a p p y        h a l l o w e e n    .    

 

 
Happy

Easter

t h i s        i s       w h a t       i      p u t       m y     p o o r      c h i l d r e n        t h r o u g h      

a n d      a s       y o u      c a n      s e e       b y      t h e       p h o t o       o n       t h e      t o p    ,      

g r i f f i n         w a s      n o t         '  h a p p y   '         a b o u t      i t     .         t h e y        a r e        

c e r t a i n l y      h a p p y       t h i s      m o r n i n g       a s       w e        d o      a n     e a s t e r        

e g g        h u n t   .      (     t h e s e       e g g s      i      p i c k e d      u p        i n       n e w      y o r k        

a t       j a m a l i     g a r d e n s    .   )          h a p p y        e a s t e r   .


 Egg rocks

c o l l e c t i n g       e g g       s h a p e d       e g g s       a t      t h e       l a k e      t o d a y    t o

p r e p a r e       f o r      e a s t e r       t o m o r r o w   .       t h e r e       w e r e      l o t s     t o

c h o o s e        f r o m       a n d       n o n e       t h a t       w e r e        q u i t e        p e r f e c t

w h i c h      m a d e      i t      e v e n       m o r e       e x c i t i n g    .

 

 

 IMG_9838

IMG_9839    IMG_9850

h a p p y       v a l e n t i n e s      d a y    .       t h e      b o y s      w o r k e d       h a r d     o n    

t h e i r     v a l e n t i n e s        t o       h a n d      o u t      a t      s c h o o l      t o m o r r o w  .

e a c h     o n e      h a s      a     p e r s o n a l      m e s s a g e      t h a t      t h e y     w o r k e d 

v e r y      h a r d     t o      c o m e      up     w i t h   .      s o m e       s a i d     ,     "    y o u     a r e

a     g o o d     g i r l  "     ,       "   y o u     s i t    a t    m y    t a b l e   "     ,     "     y o u       s a w

t h e      h o b b i t   "       a n d      m y     f a v o u r i t e       t o      i t a n      w h i c h     r e a d s

"    y o u     a r e     a     g i r l     f r o m      e g y p t   "     (      i n       c a s e     s h e     d i d n ' t

k n o w   )    . 

 IMG_9830

IMG_9829    IMG_9831

w e      f o u n d      s o m e       m o r e      w o o d e n      h e a r t s       t h a t       w e     a r e

u s i n g      a r o u n d      t h e      h o u s e      f o r    d e c o r a t i o n s   .      i     m i g h t

h a v e      t o     d o      s o m e t h i n g     w i t h       t h e m      f o r       p  i   '  l  o       b u t

a m      a     l i t t l e     l a t e     f o r    t h i s      y e a r    .      l o v e     i s     i n    t h e    a i r   .

 IMG_9705 2

n o t      t o      s e e m      l i k e     a l l      t h e     r e t a i l e r s     w h o     s t a r t      p u t t i n g

o u t      t h e i r      v a l e n t i n e       w a r e s      r i g h t       a f t e r      t h e    h o l i d a y s   ,

b u t      w e       a r e      f e e l i n g      t h e      l o v e       o v e r      h e r e    .       i     o r d e r e d

t h e s e        w o o d e n        h e a r t s         f o r         t h e        b o y s         t o    d e c o r a t e

a n d     g i v e    o u t      f o r    v a l e n t i n e s      d a y       a n d     w a s     s o      e x c i t e d

a b o u t      t h e m       t h a t     i      d e c i d e d     t o     a d d     t h e m      t o      t h e      s h o p   . 

 11.12Update1508_2

h a p p y       n e w      y e a r       a n d      t h a n k       y o u     t o     h e r r i o t t     g r a c e

f o r     t h i s      p h o t o       w h i c h      s e e m s      l i k e     a    g o o d       r e m i n d e r

t h a t      i t     d o e s n ' t      t a k e      m  u c h     t o      m a k e      a     p a r t y   .     s o m e

p o m e g r a n a t e      s e e d s      a n d       a      s i m p l e       c a k e      a r e     p e r f e c t     .

 IMG_9661     IMG_9638

IMG_9648      IMG_9636

IMG_9643     IMG_9642

IMG_9660     IMG_9649

s o m e        o f     m y     f a v o u r i t e       p r e s e n t s      t h a t      i      r e c e i v e d       w e r e

t h e      s i m p l e s t    .       l i t t l e       f e l t       a c o r n s     ,      j e w e l e r y      f r o m     t h e

b o y s    ,       l i t t l e       j a r s      f r o m       c h i n a t o w n      ,      a       n e w         m i x i n g

b o w l   ,     h o m e m a d e       d o u g h    o r n a m e n t s       f r o m      a      t h r e e     y e a r

o l d      a n d      a      c a r v e d     b i r d     o r n a m e n t    .       t h a n k     y o u     t o      a l l

o f     y o u   .

 IMG_9617

IMG_9613    IMG_9616

m e r r y       c h r i s t m a s       e v e r y o n e    .         w e        c r o c h e t e d         t h e s e

s n o w f l a k e s      a n d     a r e       o f f e r i n g      t h e m        u p       f o r       a l l     o f

u s       w h o       w i l l       n o t      b e        h a v i n g       a      s n o w      f i l l e d       d a y

t o m o r r o w   .       w h a t e v e r       y o u     a r e     d o i n g     o r      c e l e b r a t i n g  ,

h a v e      a    g r e a t       d a y    .        x o

 IMG_9607     IMG_9606

i t       w a s        t h e       l a s t      d a y     o f      s c h o o l     b e f o r e      t h e      h o l i d a y         b r e a k

t o d a y       a n d      o n c e     a g a i n    ,        i     w a s     e x t r e m e l y      g r a t e f u l       t o      h a v e

 a       l i t t l e       s t o r e      i n       t h e      b a c k y a r d    .       t h e      b o y s       a n d      i      u s u a l l y

g o       o u t         t o      t h e       s t u d i o       a n d       c h o o s e        s o m e t h i n g       f o r      t h e m      

t o        g i v e        t o       t h e i r       t e a c h e r s        a s       a      l i t t l e        t h a n k      y o u     .       i t      

w o r k s      w e l l         e x c e p t      t h a t      w e       h a v e      h a d       t h e       s a m e       t e a c h e r

 m o r e        t h a n       o n c e       a n d        c a n        n e v e r      r e m e m b e r      w h a t       w e      h a v e

a l r e a d y         g i v e n    .