Light-locations-bathroom

4DebDumka2011        David-flint-wood

i       c a m e       a c r o s s      t h e     t e r m       '   r e s t o r a t i v e       n i c h e s   '      t h e

o t h e r      d a y        w h i l e      r e a d i n g      a b o u t        a n     a r t     p i e c e      t h a t

d e b         d u m k a       d i d      o n       t h e      i d e a     .    (   t h e       f e l t        p e b b l e s  )   

t h e y       a r e        p l a c e s       o r        a c t i v i t i e s       w h i c h       r e s t o r e       o r

r e c h a r g e      a       p e r s o n     t h a t      h a s      b e e n       o p e r a t i n g    o u t s i d e

h i s      o r        h e r           c o m f o r t       z o n e       s o     t h e y      c a n      r e t u r n       t o      

t h e i r      t r u e        s e l v e s    .         t h e        t e r m       w a s      c o i n e d       b y       t h e    

p s y c o l o g i s t   ,    b r i a n      l i t t l e         i n     r e l a t i o n       t o        i n t r o v e r t e d     

 p e o p l e      (    a n o t h e r       o f     m y     f a v o u r i t e     t o p i c s   )   ,       b u t        i s

a p p l i c a b l e      t o     e v e r y o n e    .        w h a t          w o u l d       y o u r       n i c h e

b e   ?      i       t h i n k      t h i s      s i t t i n g     a r e a      o f      d a v i d     f l i n t     w o o d

(   f o u n d     h e r e    )         m i g h t      b e       h i s       r e s t o r a t i v e         n i c h e     a n d      

f o r       m e       i t      h a s        s o m e t h i n g      t o      d o       w i t h     w h i t e       s p a c e s      

a n d     b a t h i n g    .          t h e       o n e      o n      t o p        i s       p e r f e c t    .

 

 


 

 


IMG_9844

IMG_9843   IMG_9840

i     b o u g h t       t h i s       b o w l     a n d      t r a y        f r o m        t i n a        f r e y      a t

t h e     n e w      y o r k       s h o w      l a s t        m o n t h     .       i t        h a s        b e c o m e

h o m e       t o      m y     f e l t      a c o r n s         a n d       i s    m a k i n g       m e     q u i t e       

h a p p y  .        t i n a        i s       a        r e s i n        a r t i s t       w h o       m a k e s       v e r y      

w h i m s i c a l       p i e c e s    .      m o s t    o f    h e r      w o r k    i s      v e r y      c o l o u r -

f u l        a n d        a s       s u r p r i s i n g       a s        t h i s        m a y      b e    ,       i       w a s      

a t t r a c t e d     t o     t h e       w h i t e      p i e c e s    i n    h e r        c o l l e c t i o n    .

 
IMG_9789       IMG_9792

IMG_9796         IMG_9783

IMG_9794        IMG_9790

IMG_9795            IMG_9793

s o m e t i m e s       i t s       n i c e       t o       s p e n d       t i m e      i n       s o m e o n e       e l s e ' s

h o m e      ,      a p p r e c i a t i n g      a l l      t h e      l i t t l e     d e t a i l s    .      i      a m       h e r e

i n      n e w     y o r k        h a v i n g       f i n i s h e d     d a y    o n e      o f     t h e      g i f t      f a i r   .

m e e t i n g    t h e     s t o r e     o w n e r s       i s     a l w a y s       s u c h       a    t r e a t    .    t h e y

a r e       a     w e l l     d r e s s e d       a n d       d i s c e r n i n g       g r o u p    o f       p e o p l e    .    i

a m      s u r r o u n d e d      b y     b e a u t i f u l       t h i n g s      a n d    f e e l i n g        t o t a l l y

i n s p i r e d    .

 


 

 


IMG_9681

IMG_9675   IMG_9683

IMG_9674   IMG_9671

s o r r y      t o       h a v e       b e e n     a w a y     f r o m     h e r e     f o r      s o      l o n g   . 

t h e      f i r s t     w e e k      o f     t h e       y e a r     w a s      v e r y      b u s y      i n    a l l

a r e a s     o f      m y      l i f e     b u t      h a s      c a l m e d      d o w n       a g a i n    .    t h e

b o y s     a r e    b a c k     a t     s c h o o l      a n d      w o r k         w h i c h      p r o b a b l y      

h e l p s      m o r e      t h a n     a n y t h i n g    .      i     s p e n t      m o n d a y      i n       t h e

h o u s e     p u t t i n g      t h i n g s      b a c k      t o      o r d e r     ,       p u t t i n g       n e w

t o y s      a w a y   ,     r e m o v i n g       s o m e     o f    t h e      h o l i d a y      d e c o r    a n d

t e n d i n g      t o    t h e     p l a n t s     .        t h i s     o r c h i d       d i d n ' t       l a s t     v e r y

l o n g       b u t        t o o k      o n      a      n e w     r o l l       a s      a      s t a n d       f o r     o u r

g l o w     i n    t h e    d a r k       a n g e l     .       a n d     t h e    s p r i n g    b u l b s      h a v e

a r r i v e d    a t      t h e    g r o c e r y      s t o r e        w h i c h    i    c a n    n e v e r     r e s i s t   .

h o p e     y o u r    y e a r    h a s    s t a r t e d     o f f     w e l l    .

 
DiningRoom_001_Web

i      a s k e d      t o       h a v e      a       c o p y      o f     t h i s      p ho t o      o f        my      h o m e

f o r       t h e       c o v e t       g a r de n       a r t i c l e        b y      t h e      v e r y       t a l e n t e d

d o n n a       g r i f f i t h     .       i      l o v e      b l a c k      c a t s      a n d     i      e s p e c i a l l y

l o v e       b l a c k       c a t s      i n        m y      w h i t i s h              h o m e    .       i t      i s     t h e      

p e r f e c t      b a c k d r o p      f o r      o b i    .

 


 


Img29

a f t e r    t w o      w e e k e n d s     a w a y      a n d      a n o t h e r      t o o      f r a n t i c

w e e k       i n    t h e     s t u d i o    ,       t o d a y     w a s      c a t c h    u p     d a y   .      a

f r e s h      b a t c h     o f      g r a n o l a      i n     t h e     o v e n     ,      t h r e e      l o a d s

o f      l a u n d r y      a n d       t h e     u n p a c k i n g      o f       a l l     o u r       w i n t e r

c l o t h e s       t o       g e t       r e a d y      f o r       t h e      c o l d       d a y s        a h e a d   .

i      d o n ' t       r e m e m b e r      w h e r e     i     f o u n d      t h i s     i m a g e    (   i t    h a s

b e e n      o n      m y      c o m p u t e r     f o r      s o       l o n g    )  .      w i t h     i t     i    s a y

g o o d     b y e      t o      m y     s o m e w h a t       m o r e      c o l o u r f u l        s u m m e r

c l o t h e s     .     w h a t      i      p u l l e d    o u t     a n d      f o l d e d      t o d a y       w a s

p r e t t y     m u c h     a       s e a      o f       b l a c k     ,    d a r k     g r e y s    a n d     b r o w n s  .

 Ceiling-6cc82c5edc93ef1c29a65d526ee34129

i    l i k e       t h e s e      l i g h t s       (   t h e       w a l l      s c o n c e s   )      a n d       c a n

t h i n k      o f       m a n y      p l a c e s       i       c o u l d       u s e      t h e m      a r o u n d

t h e      h o u s e    :      b e d s i d e     ,      o v e r      a      d e s k    ,      f o r       r e a d i n g

 a n d     o f     c o u r s e       i n    t h e      b a t h r o o m    .       o r       m a y b e     i t       i s

j u s t      t h e      w a l l       t h a t       m a k e s         m e      l i k e         t h e m     .        y o u      

c a n    g e t     t h e m          a n d       o t h e r       a c c e s s o r i e s       a t        r e j u v e n -

a  t i o n      l i g h t i n g   .   

 IMG_9124     IMG_9133

m y        e g g s      t h a t      i     b o u g h t      a t     t h e     a r t       f a i r      t h i s      w e e k e n d  .

t h e y       a r e       m a d e      o u t      o f       r e c y c l e d      w h i t e     s o c k s       a n d      i      

a m     t h i n k i n g     o f      f i l l i n g      a     b i g     b o w l        w i t h     t h e m    .       h a v i n g      

 b o u g h t        o u t       t h e       p o o r       w o m a n        (    w h o       m o s t l y        m a k e s        

s o c k        m o n k e y s     )      ,      i        w i l l         h a v e       t o       w a i t       u n t i l         s h e        

m a k e s       m o r e  . 


IMG_9120

i        j u s t        f i n i s h e d       a n o t h e r        p h o t o     s h o o t       i n      t h e      

s t u d i o      a n d       a m     v e r y     t i r e d    .      w h a t     i s     i t        a b o u t

b e i n g         p h t o g r a p h e d         t h a t        m a k e s       m e       f e e l        s o    

e x h a u s t e d   ?        t h e      s t y l i s t       f r o m        t h e         m a g a z i n e  

m a d e       m y      s h e l v e s    l o o k     b e a u t i f u l      a n d       i     g o t     t o      

k e e p       t h e        f l o w e r s    ,       b u t      r i g h t        n o w     ,      a l l       i    

n e e d       i s      a       c o z y      w a r m       d r i n k        a n d      a     c o o k i e    .  .  .


 


IMG_9036    IMG_9037

IMG_9029    IMG_9031

t h i s     h a s     b e e n      a     w e e k       o f       p u t t i n g     t h i n g s      a w a y      f r o m

a     v e r y     b u s y      s u m m e r    .        t h e      w e e k e n d      w a s      t h r e e      d a y s

o f    m y    s w e a t i n g     a s     i    w e n t     f r o m     r o o m     t o     r o o m      p u t t i n g

t h i n g s      i n    o r d e r    (  i e .    o u r    c a m p i n g     s t u f f     f r o m    e a r l y     j u l y

w a s    s t i l l    o u t   )   .     a n d     t o d a y      i     t o o k      a    b r e a k       f r o m    w o r k

t o    o r g a n i z e       t h e     s t u d i o     .    t h e s e      l o n g      v i n t a g e     e n v e l o p e s  

a n d     j a p a n e s e      f l o w e r     d e c o r a t i o n s      w e r e      f i n a l l y     u n p a c k e d

f r o m     m y    t r i p    t o    n e w     y o r k   .      (   i t      f e l t     g o o d     t o    t a k e      a

b r e a t h       a n d      s l o w    d o w n   .    )

 Heather-shaw-livingroom      Screen shot 2012-07-31 at 9.11.24 AM

Screen shot 2012-08-01 at 2.16.30 AM


i       h a v e      w r i t t e n       a b o u t      c o v e t         g a r d e n    ,     t h i s       l o v e l y    

o n       l i n e       m a g a z i n e        o u t       o f        t o r o n t o        s o        w a s       v e r y

h a p p y       t o        h a v e      t h e m         c o m e          a n d     s h o o t       t h e       h o u s e

a n d       d o      t h e      f a s h i o n        s h o o t    .         d i d        y o u       k n o w       t h a t

i f       y o u       h o l d       y o u r      h a n d s      o v e r     y o u r     h e a d       f o r       f i v e

s e c o n d s    ,        t h e      v e i n s        d i s a p p e a r    ?       t h e        w o m e n      w h o

p u t        t h e        m a g a z i n e       t o g e t h e r        a r e        v e r y       t a l e n t e d    .


 IMG_8099

IMG_8095

i         c a n        n o t         r e c o m m e n d         t h e s e          f o o d        w r a p      

s h e e t s         t h a t          i        o r d e r e d         l a s t         w e e k           f r o m

a b e e g o       e n o u g h     .         t h e y       a r e        m a d e     o f      c o t t o n

t h a t       h a s       b e e n         d i p p e d       i n        b e e ' s      w a x        a n d

w r a p      a r o u n d       a n y       b o w l       o r        s h a p e       o f        f o o d

p e r f e c t l y      w i t h       t h e      h e a t      o f       y o u r         h a n d s   .      i

m a y      b e        g e t t i n g     t h e m      f o r     e v e r y o n e      f o r       n e x t

d e c e m b e r       s o       i g n o r e      t h i s      i f       y o u      a r e      o n    m y 

h o l i d a y       l i s t    .


 RG49_1

i       t h i n k       t h i s        c r o c h e t e d       r u g        w o u l d       b e      s o

y u m m y       o n      y o u r      f e e t      a n d     t h e y      a r e     o n     s a l e

h e r e       i f       a n y o n e      i s      i n t e r e s t e d     .        s t i l l        o u t

o f      m y      p r i c e      r a n g e      s o      i      w i l l        h a v e       t o     g e t

t o      w o r k     o n      m a k i n g     o n e    .

 IMG_8061      Painted studio

IMG_8060

h a v e      y o u      e v e r      p a i n t e d        b r i c k      b e f o r e   ?       f o u r      g a l l o n s

o f       p a i n t      l a t e r   ,       i       h a v e       a       n e w        f o u n d       r e s p e c t     f o r

e a c h         b u i l d i n g        i        p a s s          t h a t        h a s        b e e n          p a i n t e d    .

b u t        t h e       s t u d i o       i s        f i n a l l y         d o n e       a n d      t h e       c o u n t -

d o w n       h a s       b e g u n        t o        s e e        w h e n        t h e        f i r s t       b i t       o f      

g r a f f i t i       a r r i v e s    .      

 IMG_7986

IMG_8015      IMG_7993

IMG_7999    IMG_7984

m o r e      l i t t l e        s p o t s       t h a t       i      h a d      f u n     c l e a n i n g     u p     f o r

t h e       p h o t o        s h o o t    .        o n c e      i       g e t        g o i n g       w i t h        s o m e

w h i t e       p l a s t e r       n a i l s        a n d       a       h a m m e r    ,       t h e r e     i s     n o

s t o p p i n g      m e    .

  IMG_8007       IMG_8008
w e       d i d      a      p h o t o      s h o o t       h e r e       y e s t e r d a y      s o      t h e      h o u s e
i s       t i d y       (    f o r         n o w    )      a n d        f u l l      o f         f r e s h         f l o w e r s  .  .  .

IMG_8001     IMG_7991
i      l i k e      p e o n i e s      b e s t     b e f o r e      t h e y       o p e n      a s     l i t t l e     b a l l s   .

IMG_7989     IMG_7990
t h i s      o l d       c h e s t       h a s      r e p l a c e d      a       c o r n e r     i n     o u r     b e d r o o m
t h a t        h a d        a n        u n u s e d         t v      t a k i n g       u p      s p a c e      +      e n e r g y   .
f l o w e r s    ,       k n i t t i n g      a n d      a      f a n       p o i n t e d     a t     t h e      b e d     f e e l
s o      m u c h      b e t t e r    . 

IMG_7996     IMG_8003


IMG_7956     IMG_7960

s o r r y        f o r        s u c h        a       l a c k        o f         p o s t i n g s       r e c e n t l y   .      i t

h a s       b e e n        v e r y         b u s y       a n d     i      h a v e       n o t      b e e n      o n      t h e

c o m p u t e r        a s          m u c h     .      b u s y        w i t h      t h i n g s        l i k e        o u r

s c h o o l ' s         f u n      f a i r       f o r     w h i c h      i     w a s      r u n n i n g     t h e     s p a  .

s e b a s t i a n         c a m e           a n d         h a d        h i s       f i r s t         p r o f e s s i o n a l        

h a i r c u t       w h i c h       h e      i s      p r e t t y      p l e a s e d      w i t h    .       s h a d e s

o f       y e a r s      a h e a d    ,      i      f i n d      h i m     s t y l i n g      h i s     h a i r        w i t h

w a t e r       e v e r y      m o r n i n g    .


IMG_7974      IMG_7976

IMG_7979

s o m e        p r i n t e d         f a b r i c         c a m e       t o d a y        t h a t        i        o r d e r e d      

f r o m       l o t t a       j a n s d o t t e r       t o       m a k e        s o m e        n e w       s u m m e r

p i l l o w s       w i t h    .        i       h a v e       b e e n       b u s y         n e s t i n g        l a t e l y  ,      

w h i c h        i s       n o r m a l       f o r       t h i s      t i m e       o f        y e a r   ,      b u t       h a v e

b e e n       e s p e c i a l l y        b u s y         g e t t i n g        r e a d y         f o r       a       p h o t o

s h o o t       o f         t h e        h o u s e        h a p p e n i n g        h e r e        n e x t         w e e k   .

(    a       v e r y        g o o d      i n c e n t i v e       t o       s t r a i g h t e n      t h i n g s      u p    )

 

IMG_7963      IMG_7965

IMG_7971

a n d        f i n a l l y    ,       i       t h i n k      i      s p e n d      a      l o t     o f       t i m e    (   t o o

m u c h       t i m e    )        m a n a g i n g        t h e        a r s e n a l        o f         w e a p o n s

t h a t        a r e       l y i n g       a r o u n d     o u r        h o u s e    ~         s o m e t h i n g      i

n e v e r       t h o u g h t      i        w o u l d       d o    .        i n       f a c t    ,        i        e v e n

c a m e       h o m e       e x c i t e d       t h e      o t h e r       d a y       w h e n      i        f o u n d

a       b a s k e t      t h a t        w o u l d       w o r k       p e r f e c t l y        h o l d i n g      o u r

r i f l e s      a n d     s w o r d s    .         a n d      f o r      t h o s e      o f      y o u      w i t h o u t

s m a l l      b o y s   ,      i       a p o l o g i z e   .        i t      i s        c o m p l e t e l y      b e y o n d

m y       c o n t r o l       a s       y o u       w i l l       s e e      w i t h      t h e       s t i c k s      t h a t

c o m e      h o m e     f r o m       t h e       p a r k      t o      a d d         t o        o u r      c o l l e c -

t i o n   .

 IMG_7950

 

IMG_7952

s o m e t i m e s        h a v i n g        l i g h t      c o m e       t h r o u g h      f a b r i c

i s       n i c e r        t h a n         t h e       d i r e c t       l i g h t      w o u l d       b e   .

c u r t a i n s       c a n        a c t        a s       a        f i l t e r       a n d        d i f f  u s e

t h e       l i g h t       s o       t h e       s p a c e       a c t u a l l y        f e e l s      m u c h

b r i g h t e r     .       t h i s       v i n t a g e         l i n e n       c u r t a i n       w h i c h      

h a n g s      a l l       s u m m e r       i n         o u r        k i t c h e n        d o o r w a y        

k e e p s        b u g s         o u t        a n d        t h e        c a t s       h a p p y       w h o    

c a n      c o m e       a n d       g o       a s      t h e y       p l e a s e    .
IMG_7819

IMG_7823

i       l i k e       t o       f i l l      m y        v o t i v e s       w i t h       b e a n s

a n d        r i c e     .      i t      a n c h o r s      t h e       b r a n c h e s      o r

c a n d l e s       a n d        m a k e s        m e        h a p p y      t o     l o o k

a t         t h e m   .        t h e y       a l s o       f e e l        r e a l l y      g o o d

i f      y o u      r u n       y o u r        h a n d s       t h r o u g h       t h e m    .

i      t h i n k       e v e r y o n e        s h o u l d      t r y      i t    .   .   .

 


 


4-designerspalettes

c a n a d i a n       h o u s e        a n d         h o m e      m a g a z i n e       a s k e d

m e      (    d o n ' t      l a u g h  )        t o        c o m e        u p         w i t h         a      

p a i n t        p a l e t t e         f o r       a       f e a t u r e     t h a t       t h e y       d o      

o n      l i n e       .      i     c h o s e     t h e s e     t h r e e    c o l o u r s      w h i c h      

r e m i n d e d        m e       o f       e g g s      t h a t       i      p h o t o g r a p h e d

t h r o u g h     t h e      g l a s s       o n     o u r      l a s t       t r i p       t o       t h e      

m u s e u m    .      (   b e d r o o m      p h o t o       c o u r t e s y      o f      d e s i g n

s p o n g e   )  

Bedroom

i t       a l s o       h a p p e n s       t o       b e       t h e      p a l e t t e      i n     o u r

p r e s e n t       b e d r o o m       w h i c h       i s      a b o u t        t h e       m o s t

" c o l o u r f u l  "      c o r n e r     o f       o u r       h o u s e   .       (   b y      t h e

w a y   ,       t h e     f l o o r      i s      a c t u a l l y      l i g h t       b l u e      f r o m

f a r r o w      a n d      b a l l      a n d     i s     f a n t a s t i c      f o r       f l o o r s

b e c a u s e     i t    b r i g h t e n s      a      r o o m    u p      a n d      g o e s     w i t h

e v e r y t h i n g    .