Empty book     Shredded words

i      h a d       f u n      w i t h      t h e       s h r e d d e r       a t        m y      b o y s '      s c h o o l

y e s t e r d a y   .        i       h a d       s e e n       t h e        s e c r e t a r y      u s e      i t        t h e

o t h e r     d a y       a n d      t h o u g h t     i t      w o u l d     b e     g r e a t      t o       s h r e d

u p       o l d       b o o k       p a g e s    .         i      a m       g o i n g      t o     u s e       i t      t o

p a c k a g e        s o m e      o f       o u r       h o l i d a y        o r n a m e n t s       s o      w i l l   ,

n o     d o u b t   ,      b e     b a c k      f o r      m o r e    s h r e d d i n g  .

 Twigs2    Twigs4    Twigs1

w e      c u t     t h e    t w i g s     t h i s     w e e k      f o r     t h e     h a n g i n g      b i r d s     w h i c h      w e

a r e      a b o u t      t o       m a k e      a     l a r g e     b a t c h      o f     .      s o m e t i m e s     t h e     s t u d i o

 r e m i n d s      m e       o f        t h e       s t o r y      o f       t h e       t h r e e       l i t t l e       p i g s      e x c e p t

 m y       t h r e e       p i g s        w o u l d       b u i l d      e v e r y t h i n g     o u t      o f       s t i c k s     ,      

s t o n e s      a n d       f a b r i c   .

 


 


Blankets1    Blankets2

i       b o u g h t      t h e s e       t w o       b l a n k e t s      o n       t h e      w e e k e n d        f r o m

t h e      v i n t a g e      t e x t i l e      d e a l e r      t h a t    i       g o     t o      w h e n      i      n e e d

t h i n g s   .      s h e       t h o u g h t     i      m i g h t     l i k e     t h e m       b e c a u s e      t h e y

a r e      s e e m e d       t o g e t h e r      a n d      s h e      w a s       r i g h t    .      i        t h i n k     i

w i l l      m a k e       s o m e       p i l l o w s       o u t     o f      t h e m      .   .   .

 IMG_4421     IMG_4425

s p e n t       t h e      d a y      y e s t e r d a y       p l a y i n g      w i t h       c o l o u r      a s      i      

s o r t e d       a n d       u n t a n g l e d       t h e      v i n t a g e      s p o o l s      o f      t h r e a d      

f o r      t h e      s e w i n g      k i t s    .      t h e r e      i s      a      p r e t t y      n i c e      p a l e t t e      

o n      t h e       l e f t      i f       a n y o n e       i s      l o o k i n g       f o r       s o m e       p a i n t      

c o l o u r        i n s p i r a t i o n   .  .   .


 Linen twine     Linen twine 2

i       o r d e r e d       t h i s       v e r y       t h i c k      t h r e a d      o n      e b a y       b e c a u s e

i     h a d       n e v e r        u s e d      l i n e n       t h r e a d      b e f o r e   .     t h e      s p o o l s

 a r e     m a d e      i n       i r e l a n d       a n d      c a l l s      i t s e l f      '    s h o e     c o r d  '   .

o n c e      a g a i n   ,      i      a m      s o       i n      l o v e      w i t h      t h e      p a c k a g i n g    ,

t h a t      i     h a v e n ' t       e v e n      t r i e d     i t     y e t    .     t h e       s t a c k      o f     t h e m

h a v e      b e e n       s i t t i n g     o n     m y     w o r k     t a b l e     f o r      a      m o n t h   .
Pumpkin oil    Raw linen

w e      h a d      o u r      g o o d      f r i e n d s     o v e r      o n      t h e      w e e k e n d     t o      w e l c o m e

t h e m      h o m e     f r o m    t h e i r     t r i p       t o      c r o a t i a      f o r     t h e     s u m m e r   .      t h e y

b r o u g h t     u s       s o m e    p r e s e n t s      t h a t     w e      a b s o l u t e l y      l o v e   .    p u m p k i n

o i l     w h i c h      i s     t h e     m o s t      b e a u t i f u l      c o l o u r      a n d      s o m e     r a w     l i n e n

t h a t     s t i l l      h a s      b i t s     o f      f l a x       s p u n      i n t o    t h e     f i b r e    .      
Rocks2    Rocks1

i      f o u n d      t h e s e      d r i l l e d      s t o n e s       s t r u n g      o n       j u t e      t w i n e     i n       t h e

d i s c o u n t      b i n     a t     a      w h o l e s a l e r s      a     y e a r     a g o       a n d     a m     s t i l l      n o t

q u i t e      s u r e     w h a t      t o      d o      w i t h      t h e m  .         i     w a n t      t o     h a n g       t h e m

o u t s i d e      s o m e w h e r e      b u t     c a n      i m a g i n e      t h e m       b e i n g    a     b i t     l e t h a l

w i t h     t w o     s m a l l      b o y s     a r o u n d    .    i      e v e n      t h o u g h t     o f       t a k i n g      t h e

s t r i n g s     a p a r t     a n d     m a k i n g     t h e m     i n t o      h o l i d a y       o r n a m e n t s     b u t

t h o u g h t      t h e      s t o n e s      d i d n ' t     f e e l     v e r y       f e s t i v e    .     h  m m m m m    .  .  .  .  .

 

  


Brush3    Brush2    Brush1

w e       w e r e       b u y i n g      s o m e     o t h e r      t h i n g s     a t     t h e       h a r d w a r e     s t o r e

a n d     a d d e d      t h i s      b r u s h      t o     o u r       b a s k e t    .      i t       i s       n o w      u s e d     a s

m y       t a b l e       s w e e p e r       a n d      i       h a v e        a     v e r y      c l e a n      w o r k s p a c e    .

i     j u s t      l o v e      a n y t h i n g     t h a t      i s     s t i l l      b e i n g     m a d e      f r o m      s i m p l e

m a t e r i a l s        a n d        t h a t      h a s n ' t        c h a n g e d      o v e r      t i m e    .


 


IMG_4488     IMG_4490

w h e n     i     h a v e     t o     c u t     a     l o t    o f      s t r i n g      o r      t w i n e   ,      i      p u t

t h e     b a l l s      i n      a      b o w l       w h i l e     i     c u t     s o     t h e y      w o n ' t      r o l l

a w a y   .      w h a t     i     f o r g o t      i s    t h a t     y o u     s  h o u l d    d o    t h i s      a w a y

f r o m     c a t s     w h o      a r e     n o w     i n     a     t a n g l e d     m e s s     t h a t    i      h a v e

t o     u n d o   .

 Blue thread    Pink threads    Yellow threads

w e       w e r e     s o r t i n g     t h r o u g h    a l l     o f     t h e     v i n t a g e     t h r e a d     t h a t      h a d

a r r i v e d     v i a      e b a y     a n d     d e c i d e d     t o     s o r t    t h e m      b y     c o l o u r  .      t h i s

i s     j u s t     t h r e e     o f      t h e     b o x e s      a n d    t h e r e    a r e     s t i l l       m o r e        s p o o l s 

c o m i n g  .        i      l o v e       s e e i n g      s o       m a n y      h u e s      t o g e t h e r      b u t      i t      i s    

t h e      m o r e      m u t e d      s h a d e s     a n d     t h e      g r e y s     t h a t     i       l o v e       m o s t   .

 Thread      Buttons 1

Drawer 1     Drawer 2

i     c a n ' t      t h i n k     o f    a    b e t t e r     w a y     t o     s p e n d      a     s a t u r d a y      t h a n

t o     o r g a n i z e      m y     n o t i o n s      d r a w e r s  .         i s     t h a t     a     l i t t l e       b i t

p a t h e t i c   ?      m a y b e     i    s h o u l d     g o    d o      s o m e t h i n g     w i l d     a n d     c r a z y

t o n i g h t     t o      m a k e      u p      f o r       i t    .

 Wool and the gang4    Wol and the gang    Wool and the gang3

w h i l e     o n     h o l i d a y  ,        i     h a v e       b e g u n       a     n e w      s c a r f        (   t h e       o n l y

t h i n g      t h a t     i      s e e m     t o      m a k e      t h e s e      d a y s   )  .      t h e      y a r n     i s      f r o m

w o o l      a n d     t h e     g a n g   ,     a       c o m p a n y      t h a t      u s e s     r e a l l y      t h i c k     a n d

l u c i o u s      p e r u v i a n       a l p a c a       w o o l   .     t h e y       s e l l      p a t t e r n s     o r      r e a d y

m a d e       p i e c e s     (  i n c l u d i n g      s c a r f s  )   .        i     c h o s e      g r e y      a s       i       a m  

d r a w n       t o       a l l      t h i n g s       i n      g r e y      t o n e s     t h e s e     d a y s   .     


 


Clarks thread    Clarks thread 2

m y     p o o r      p a r e n t s      a r e      w o n d e r i n g      w h y  ,     e v e r y      d a y  ,     a

b o x      o f      v i n t a g e      t h r e a d       a r r i v e s      i n      t h e       m a i l  .     i     h a d

d e c i d e d     t o      d o      s o m e      s h o p p i n g      f r o m       a m e r i c a n      e b a y      

s i t e s      w h i l e      s t a y i n g      i n     f l o r i d a     a n d     a d m i t     t h a t      t h e       

p l a c e     i s     b e i n g     t a k e n      o v e r       b y      t h e m       w i t h      a       t a l l y    o f     

4 6 8      s p o o l s      t o       d a t e   .      t h e      g o o d       t h i n g     i s      t h a t      w e    a r e      

p r e p a r e d      t o        m e n d      a n y      c l o t h e s      a s      w e     h a v e     a l m o s t    

e v e r y     c o l o u r  .Moo cards1    Moo cards 2

i     r a n       o u t     o f      p o s t c a r d s     a t      t h e      s h o w       (  a    g o o d      s i g n  )

a n d     l u c k i l y       h a d      t h e s e      o t h e r     n e w      c a r d s       t h a t       i      h a d

o r d e r e d      t h r o u g h       m o o  .       y o u      c a n      d o w n l o a d      u p    t o      5 0

i m a g e s       s o      t h a t      a l l     o f      y o u r      c a r d s        a r e      d i f f  e r e n t   .     i t

w a s      f u n      t o       s e e      t h e m     a l l     a s     i     h a n d e d      t h e m       o u t  .Labels2     Labels1

f a b r i c      l a b e l s      t  h a t      w e     s e w     i n t o      t h e       t h i n g s      t h a t      w e

m a k e      h a v e     t o     b e     o r d e r e d      a       t h o u s a n d      a t       a        t i m e    .

n e e d l e s s      t o      s a y  ,       t h e y      l a s t      a      l o n g      t i m e      s o         w h e n

w e      g e t     n e w     o n e s      i n  ,       i t     i s       v e r y       e x c i t i n g    .       i      l o v e

l o o k i n g      a t      t h e m        s t a c k e d         u p      i n      a       p i l e        b e s i d e     t h e

s e w i n g      m a c h i n e   .

 

 

 


Rope balls 2     Rope balls

t h e r e      i s       s o m e t h i n g      a b o u t       t h e s e       r o p e       b a l l s       t h a t        i

a b s o l u t e l y        l o v e   .       j u s t        s i t t i n g       i n         t h e i r        b a s k e t 

w a i t i n g      f o r       u s        t o         s o m e t h i n g   ,       t h e y        m a k e        m e       v e r y

h a p p y   .        p e r h a p s       t h a t      i s      a l l        t h e y        a r e       m e a n t       t o       d o  .

 Vintage linen 3    Vintage linen 2   Vintage linen1

i      d o n ' t      k n o w      h o w      t o      d e s c r i b e      t h e      h e a v e n      i      w a s      i n      t h i s

w e e k e n d        w h e n      i       v i s i t e d      a      v i n t a g e       t e x t i l e       d e a l e r       w h o

i m p o r t s       g r a i n     s a c s      a n d       r a w      b o l t s      o f       l i n e n       f r o m      e a s t e r n

e u r o p e  .        h i s      b a r n      w a s      f u l l     a n d      m y      b a n k      a c c o u n t     i s       n o w

e m p t y   .      Push pins 2    Push pins1

i      a m        a         s u c k e r       f o r        i n t e r e s t i n g        o f f i c e         s u p p l i e s

l i k e        t h e s e       w o o d e n       p u s h      p i n s       t h a t       i         l i k e      t o       u s e  .

i        w a s         e v e n        t e l l i n g       s o m e o n e        t h e        o t h e r       d a y       t h a t

t h e       f i r s t        p l a c e       i       w i l l       g o      w h e n        v i s i t i n g       a n o t h e r

c o u n t r y        i s       t o       a        g e n e r i c        s t a t i o n a r y       s t o r e   .       e v e n

e n v e l o p e s      t h a t       a r e       d i f f e r e n t      i n     s i z e   ,       e x c i t e       m e  .

   Printed linen 3     Printed linen 2   

i     b o u g h t      t h i s       f a b r i c      y e s t e r d a y       t h a t        w a s      b l o c k       p r i n t e d

o n        l i n e n         a n d       i       a m        w i s h i n g      i      h a d       b o u g h t       m o r e      o f

i t  .       i       l i k e       t h e       w a y        t h a t         t h e         p r i n t i n g      h a s      d y e d      t h e

f a b r i c      r a t h e r      t h a n       b e i n g      p a i n t e d      o n   .      i       f e e l        s o m e   

p i l l o w s       c  o m i n g    .  .  . 

 

 Kraft paper envelope 2    Kraft paper envelopes 3    Kraft envelopes

i      c o u l d n ' t       r e s i s t     t h e s e        k r a f t       e n v e l o p e s      t o d a y       a t      a      s t o r e

w h e r e      i       w a s       d r o p p i n g      o f f      a n     o r d e r  .      a      q u i c k     l e s s o n      i n      

e c o n o m i c s    t h a t       i f      i       s h o p      a t      a       s t o r e       e v e r y      t i m e      i       d r o p  

 o f f       a n           o r d e r  ,       i t       m a y       d e f e a t        t h e     p u r p o s e    .