Shoeshop

w e      d r o p p e d       o f f         m y       w i n t e r       b o o t s         a n d        g r i f f i n ' s      

 s l i p p e r s      (     w h i c h       r a i s e d      a     f e w     c h u c k l e s       f r o m     t h e      

c o b b l e r   )    a t      a     s h o e      r e p a i r      s h o p       y e s t e r d a y    .      i t     h a d      

a n         a m a z i n g      w a l l      o f      o l d      b o x e s      a n d    l a b e l s       w h e r e    

t h e         s h o e s      a r e      s t o r e d    .        

 IMG_9036    IMG_9037

IMG_9029    IMG_9031

t h i s     h a s     b e e n      a     w e e k       o f       p u t t i n g     t h i n g s      a w a y      f r o m

a     v e r y     b u s y      s u m m e r    .        t h e      w e e k e n d      w a s      t h r e e      d a y s

o f    m y    s w e a t i n g     a s     i    w e n t     f r o m     r o o m     t o     r o o m      p u t t i n g

t h i n g s      i n    o r d e r    (  i e .    o u r    c a m p i n g     s t u f f     f r o m    e a r l y     j u l y

w a s    s t i l l    o u t   )   .     a n d     t o d a y      i     t o o k      a    b r e a k       f r o m    w o r k

t o    o r g a n i z e       t h e     s t u d i o     .    t h e s e      l o n g      v i n t a g e     e n v e l o p e s  

a n d     j a p a n e s e      f l o w e r     d e c o r a t i o n s      w e r e      f i n a l l y     u n p a c k e d

f r o m     m y    t r i p    t o    n e w     y o r k   .      (   i t      f e l t     g o o d     t o    t a k e      a

b r e a t h       a n d      s l o w    d o w n   .    )

 IMG_7831

IMG_7829

t h e r e       a r e       n o t       t o o        m a n y        a r e a s      o f       m y

h o m e       t h a t         i      d i d n ' t         t o u c h      i n       t h e      l a s t

t w o        d a y s   .        i        c l o s e d        u p      t h e        s t u d i o     ,

 s e n t      t h e     t h r e e       b o y s     a w a y        a n d     p u t t e r e d  

i n     a       s p r i n g       n e s t i n g      k i n d      o f      w a y      (  e v e n    

t h e      f r i d g e      d o o r       h a d      a      m a k e o v e r   )   .


 
Laundry soap    Laundry soap 2

w e      b u y      o u r      l a u n d r y     s o a p      i n      t h e s e     l a r g e      b u l k     p l a s t i c

c o n t a i n e r s      t h a t       w e       d e c a n t      b a c k      i n t o      a       s m a l l e r       j u g  .

w e      h a v e    b e e n    d o i n g    i t    f o r    y e a r s     a n d     l o v e d     b u y i n g     s o a p

o n l y     o n c e      a     y e a r      u n t i l      d i s a s t e r      s t r u c k     t h e    o t h e r     d a y   .

t h e      b u l k     c o n t a i n e r     w a s      l e a k i n g     a n d     h a d     m a d e     a     h u g e

m e s s   .      a f t e r       h o u r s     s p e n t     c l e a n i n g    i t    u p      a n d   t r y i n g      t o    

s a l v a g e     a s    m u c h    s o a p     a s     p o s s i b l e   ,     w e     e n d e d      u p      w i t h

t w e n t y     j a r s       f i l l e d    w i t h      s o a p  .        n o t      s o m e t h i n g      i     w o u l d

h a v e      o t h e r w i s e       t a k e n      t h e      t i m e     t o      d o    ,      b u t      t h e        j a r s      

p u t     a    s m i l e     o n   m y     f a c e     w h e n    i    w a l k    i n t o     t h e     r o o m   .

 Photo1      Portrait

i      h a v e      c r o s s e d      t h e      l i n e      a n d       g o t     m y s e l f      a n      i p h o n e

a f t e r     y e a r s      o f       h a v i n g      a     p o o r      r e l a t i o n s h i p      w i t h      m y

c e l l       p h o n e      w h i c h      i     a l w a y s     l e f t      a t      h o m e      o r     w a s     t o o

o v e r w h e l m e d      t o      a n s w e r      w h e n     i      d i d       h a v e     i t   .      (   i      d o

n o t      l i k e     p h o n e s      v e r y       m u c h   )   .       s o     n o w      i     c a n       t a k e

e m a i l i n g      w i t h      m e    ,     w i l l      a l w a y s      h a v e     a     c a m e r a     c l o s e

a t      h a n d     (  f o r     t h e     b o y s    t o      t a k e     p h o t o s    o f     m e     w i t h   )

a n d      w i l l    ,     n o      d o u b t   ,        b e c o m e      a d d i c t e d       t o     m a n y     o t h e r    

g r e a t     t h i n g s     a s     w e l l    .

 Budgeting

t h e r e     w a s      a l s o      t h i s     n o t e b o o k        i n     t h e      p a c k a g e       o f

t h i n g s       f r o m     m y     f r i e n d ' s       i n c r e d i b l y      w e l l      o r g a n i z e d  

g r a n d m o t h e r   .        e a c h      p a g e      c o n t a i n e d       a       h a n d      d r a w n

m o n t h l y       l e d g e r      o f      e a c h       a n d      e v e r y       o n e      o f       h e r      

e x p e n s e s    .    i      d o n ' t      k n o w     a b o u t     y o u   ,     b u t     i     s p e n d     a

l o t     m o r e      t h a n      $  5 8 . 8 2      o n      f o o d     e a c h       m o n t h       b u t

m a y     t r y       k e e p i n g      t r a c k     o f      t h i n g s      f o r      a      m o n t h      o r

t w o       j u s t      t o     s e e   .

 ATT00112    ATT00106

m y      a u n t      s e n t       m e      a n       e m a i l       w i t h       i m a g e s     o f       o r i g a m i        m a d e

o u t    o f     o n e       d o l l a r       b i l l s    .     t h e y      w e r e      i n t r i c a t e      a n d    i m p r e s s i v e

b u t      w h a t       r e a l l y       c a u g h t      m y     e y e        w e r e       t h e       p h o t o s       o f       h i s

h o m e       w h i c h      h e      h a d      m a d e      o u t      o f     a       g a r b a g e        t r u c k   .       t h e

s i m p l i c i t y      w a s      v e r y      a t t r a c t i v e       a n d       i      l o v e d     h o w       e v e r y t h i n g

h a d     a       p l a c e    .         
Brush2    Brush3   Brush1

i     a m      b a c k     i n      t h e     s t u d i o       t o d a y       p a c k i n g     u p      o r d e r s   .       b u t   ,

b e f o r e     i      c o u l d        b e g i n    ,      i     h a d      t o      c l e a n       u p     t h e       s p a c e      a n d    

m a k e     i t      m o r e      i n v i t i n g     .        t h i s      i s      m y       n e w       b r u s h    ,       p e r f e c t      

f o r     s w e e p i n g     u p      t h e      w o r k      t a b l e    .     i      l o v e       h o w      b a s i c     i t      i s    ,

 j u s t      w o o d       a n d     b r i s t l e s      w i t h     n o      l a b e l   .    

 Photo bundles 2    IMG_3953

b o t h      b o y s       h a v e       d o n e      p o r t r a i t s     o f      t h e i r      s t u f f i e s     i n    

t h e     l a s t       t w o       w e e k s      w h i c h       l e d       t o      a     s e a r c h       f o r      a    

s i m i l a r     p o r t r a i t      t h a t     i      h a d      t a k e n       o f       m i n e      w h e n      i      

w a s      s m a l l    (  t h e     a p p l e     d o e s n ' t      f a l l     f a r     f r o m     t h e     t r e e  )

Pphtoto bundles 3      Photo packs1

w e       f o u n d      m y      b o x       o f      p h o t o s      a n d      e n d e d       u p      i n       b e d

 f o r      h o u r s       g o i n g       t h r o u g h        t h e m  .        i     h a v e      n e v e r       b e e n    

a      f a n     o f       a l b u m s   ,     a s       p r a c t i c a l     a s     t h e y        a r e   .      i     p r e f e r    

 t o      w r a p      s e g m e n t s      o f      m y      l i f e      i n     l i t t l e      b u n d l e s      t h a t    i    

c a n     v i s i t      l i k e     l i t t l e     t i m e    c a p s u l e s   .

 

 


Tea shelf1   Tea shelf 2    IMG_2424

i     h a v e      a     d r a w e r       i n       m y      k i t c h e n       w h e r e     i      s t o r e      a l l     o f      m y

t e a s  .      e a c h      j a r      (  f r o m     i k e a  )       i s       l a b e l l e d      w i t h       m y       m a i n s t a y s

s u c h      a s       m i n t   ,     g r e e n      a n d      e a r l      g r e y  .      i       l o v e      w h e n      s o m e o n e

c o m e s     o v e r      a n d     i      a m       a b l e      t o      p u l l      o u t      t h e     d r a w e r      a n d     l e t

t h e m      s e e      t h e i r       c h o i c e s   .     (   m u s t     b e     t h e     c a p r i c o r n     i n     m e   .  .  .  )

 

  


Stock 1  Stock3  Stock 2

i      t h i n k        i       l o v e      m a k i n g       m u l t i p l e s       o f       s o m e t h i n g       a s      m u c h       a s

t h e      p r o c e s s       o f        m a k i n g      i t s e l f  .     i t      i s      s o     s a t i s f y i n g       t o        l i n e

t h e      s t o c k       u p       o n       t h e       s h e l v e s        a n d        h a v e       a       v i s u a l        r e m i n d e r

o f       m y       i n v e n t o r y   .       p e r h a p s       a       w a i s t      o f       t i m e      t o        a r r a n g e      t h e

s h e l v e s     t h i s       w a y   ,      o r       p e r h a p s        t h e       e n e r g y       a n d      l o v e       i n      e a c h

i t e m       c a n       b e         f e l t   . 
 
 
 

Garbage 3   Garbage 1   Garbage 2

w h e n     t h e     c i t y      s t a r t e d       c o l l e c t i n g       c o m p o s t a b l e      g a r b a g e        a        f e w

y e a r s       a g o   ,     i        t h o u g h t       t h a t       s o m e o n e      (  m e  )     n e e d e d      t o       d e s i g n  

s m a l l      g a r b a g e      b i n s        f o r       r o o m s      o t h e r       t h a n        t h e       k i t c h e n    t h a t   

h a v e       t w o        o r        t h r e e       c o m p a r t m e n t s         f o r       t h e       d i f f e r e n t       t y p e s

o f       t r a s h  .         i t       n e v e r       h a p p e n e d       s o       i       h a v e       f i n a l l y       f o u n d      a n -

o t h e r       s o l u t i o n        b y       p u t t i n g       t w o        m i l k         b a g s        i n        t h e        l a u n d r y

r o o m     b i n       w i t h       l a b e l s    .       (     i       e v e n      f i n d        t h e m      t o      b e       q u i t e      

b e a u t i f u l    )    
 
 
 
 

Studio 5    Studio 6
 
Studio 4     Studio 2


s o  ,    i      a m        m o v e d       b a c k        i n t o        m y       s t u d i o        a n d        h a v e 

r e a l l y       e n j o y e d        s e t t i n g        t h i n g s       u p     (  e s p e c i a l l y       o n        t h e

n e w        s h e l f        a b o v e       m y        d e s k   )  .     i        w i s h          e v e r y t h i n g       i n

m y       l i f e       h a d       a       s p e c i a l         s h e l f        j u s t         t h e        r i g h t         s i z e

f o r       i t   .    

   


Move in     Shelf1
 
m o v e     i n      h a s       b e g u n       a n d      i t      f e e l s       s o      g o o d        t o        b e

s t a r t i n g         f r e s h     i n       m y        s t u d i o       w i t h        m y      p r i s t e e n 

f l o o r  .       s e t t i n g       u p       a       s p a c e      a l w a y s       f e e l s       m u c h        b e t t e r        

t h a n        r e m o v i n g       e v e r y t h i n g      a n d       m y        n e w        s h e l f       f o r

a b o v e       m y       d e s k       w i t h       c u s t o m        b u i l t       c o m p a r t m e n t s      f o r

a l l       o f        m y       n e e d s       m a k e s       m e        s o       h a p p y  .

 
 
 

 


 Eggs1     Eggs2
 
 i     j u s t      c l e a n e d      o u t       o u r      f r i d g e      a n d       h a v e      t o      s a y        h o w

h a p p y     m y      e g g s      i n     a     b o w l      m a k e      m e  .      i     h a v e       h a d        t h i s

b o w l    ,     w h i c h       w a s       a       r e j e c t       f r o m       a      b a t c h       o f       c e r a m i c s   ,

f o r    y e a r s        a n d       i t       i s       v e r y         c o m f o r t i n g   .     m a y b e      i        s h o u l d

l o o k       a t       w h a t       e l s e       i        c a n        d e c a n t      i n       t h e r e   .  .  .
 
 

 


Blue bell antique map book covers   Ochremodularshelf   41svcIbiczL._SS400_

i     a d m i t      t h a t      i      h a v e     s l i p     c o v e r e d      t h e    o d d     b o o k    w i t h      v e l l u m     

t o    t o n e     i t      d o w n      o n      a      b o o k     s h e l f      a n d       h a v e      i m a g i n e d      d o i n g      

a      w h o l e      b o o k      c a s e      b u t      s t o p       m y s e l f   .       i f     y o u     t o o     h a v e     s u c h     

c r a z y      t h o u g h t s  ,     y o u     m i g h t      w a n t      t o      t r y     u s i n g     o l d      m a p s   ,    

t u r n i n g      t h e    b o o k s      o n     t h e i r      s i d e s     o r     b a c k w a r d s       o r     y o u     c a n      

b u y     c o v e r s     t h a t      a r e     d e s i g n e d      f o r      t h e      j o b  .   

 
 
 
 
  
 
 

 


Baskets  Basket detail
 
s t a r t e d      t h e    n e w      y e a r     b y      c l e a n i n g      u p     a n d      o r g a n i z i n g 

t h e     t o y       b a s k e t s      i n    o u r     k i t c h e n  .      w e     t o o k      p h o t o s    o f  

w h a t     w a s    i n s i d e      e a c h    o n e     s o      g r i f f i n    w h o      d o e s n ' t      r e a d

w o u l d    b e     a b l e      t o     g e t     d o w n      w h a t     h e    n e e d s  .     h a p p y     n e w

y e a r . . .


Gift tags

i    a l w a y s      m a k e      g i f t      t a g s       f o r    n e x t      y e a r

b y     c u t t i n g      u p      t h e      h o l i d a y      c a r d s      t h a t     w e

h a v e       r e c e i v e d    .      t h e s e     a r e     m y      f a v o u r i t e  

f r o m      t o d a y  .  

 


IMG_0007 IMG_0004

s o m e     p e o p l e     h a v e     m a d e    f u n    o f    m e     f o r     m y     p r i n t e d

s h o p p i n g      l i s t s      t h a t     i     h a  v e      o n      t h e     f r i d g e   ,   b u t      i

l o v e     t h e m  .     i f      y o u      w a n t      t o    t r y ,    t h e y     l o o k     g r e a t

p r i n t e d     o n      t r a d i t i o n  a l      l i n e d      p a p e r      c u t     i n     h a l f  . 

Download Grocery lists